W&H Sports

Haverstraat 71

2153 GD Nieuw Vennep

Het Nationale Sportakkoord; wat het gemeenten kan opleveren

Sportminister Bruno Bruins heeft in de zomer van 2018 samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarin zijn zes ambities geformuleerd waarop ze de komende jaren voortgang willen boeken.

De ambities van het Nationale Sportakkoord zijn:

 1. Inclusief sporten & bewegen;
 2. Duurzame sportinfrastructuur;
 3. Vitale sport- en beweegaanbieders;
 4. Positieve sportcultuur;
 5. Vaardig in bewegen;
 6. Topsport die inspireert.

Om deze ambities te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale en/of regionale sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. In zo’n lokaal/regionaal sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeenten willen bereiken.

Over lokale en regionale akkoorden is in het Nationaal Sportakkoord het volgende opgenomen:

VWS, VSG/VNG en NOC*NSF spannen zich in om te bevorderen dat lokale en regionale partijen het sportakkoord vertalen naar de lokale en sport specifieke context en te komen tot lokale en/of regionale akkoorden. VWS, VSG en NOC*NSF stellen daarbij hun kennis en ondersteuning beschikbaar.

De maatregelen in dit sportakkoord laten ruimte voor lokale en/of sport specifieke invulling. Daarmee doet het akkoord recht aan de grote diversiteit binnen het sportdomein en de regionale/lokale context. Het sportbeleid wint aan kracht als het sterk is ingebed in de lokale en/of regionale context.

RIJKSGELD VOOR LOKALE SPORTFORMATEUR

Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateur’. Je kunt als gemeente namens de lokale partijen budget aanvragen (€ 15.000,- per gemeente) om een procesbegeleider in te huren. De ‘sportformateur’ heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord.

De komende twee ‘startmomenten’ om met een sportformateur aan de slag te gaan zijn: mei 2020 en januari 2021. De wens om een sportformateur in te zetten wordt door jou als gemeente bij Vereniging Sport en Gemeenten kenbaar gemaakt door het aanleveren van de intentieverklaring uiterlijk 10 april 2020 of uiterlijk 8 november 2020 via [email protected]. In de mei- of decembercirculaire van dit jaar wordt jouw deelname aan de regeling sportformateur dan bevestigd en het geld vervolgens via het gemeentefonds als decentralisatie-uitkering aan jou uitgekeerd. Gemeenten kunnen het rijksgeld bij elkaar leggen om de formateur desgewenst regionaal in te zetten.

UITVOERINGSBUDGET LOKAAL/REGIONAAL SPORTAKKOORD

Als er in jouw gemeente een sportakkoord gesloten is, kun je vervolgens aanspraak maken op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord. Hoeveel budget er beschikbaar is voor jouw gemeente hangt af van het inwoneraantal 1 januari 2019. Hiervoor geldt de volgende verdeling:

Uitvoeringsbudget* per jaar voor gemeenten tot:

 • 20.000 inwoners: € 10.000,-
 • 40.000 inwoners: € 20.000,-
 • 60.000 inwoners: € 30.000,-
 • 80.000 inwoners: € 40.000,-
 • 100.000 inwoners: € 50.000,-
 • 130.000 inwoners: € 60.000,-
 • 200.000 inwoners: € 80.000,-
 • 225.000 inwoners: € 120.000,-
 • Groter dan 225.000 inwoners: € 200.000,-

* Gedurende drie jaren is per jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Bovenvermelde bedragen zijn bij 100% deelname van de Nederlandse gemeenten vanaf jaar 1 (2019). Mocht op enig moment sprake zijn van “onder uitputting”, treden de landelijk partners van het Nationaal Sportakkoord (VWS, NOC*NSF en VNG/VSG) hierover in overleg.

OVERZICHT AANVRAAG SPORTFORMATEUR OF UITVOERINGSBUDGET

Op de website van RIVM vind je het overzicht van gemeenten die een aanvraag hebben ingediend voor een sportformateur dan wel uitvoeringsbudget. In totaal hebben er in de eerste periode 155 gemeenten een aanvraag voor een sportformateur en 19 gemeenten een aanvraag voor uitvoeringsbudget ingediend. Weten welke gemeenten dat zijn kijk dan op de website van het RIVM. 

ONDERSTEUNING

Vereniging Sport en Gemeenten zal de ondersteuning van de lokale akkoorden en de sportformateur verzorgen. Deze ondersteuning bestaat in de beginfase onder andere uit regionale kick-off bijeenkomst voor gemeenten en startbijeenkomsten voor formateurs.

Verdere informatie over de gemeentelijn, sportlijn en sportonderzoek en monitoring in het kader van het sportakkoord voor formateurs en gemeenten tref je op de gezamenlijke website van het Sportakkoord aan.

Daarnaast heeft Vereniging Sport en Gemeenten een helpdesk, waar men terecht kan met vragen. Voor vragen over de regelingen kun je terecht bij Vereniging Sport en Gemeenten via 070-37 38 055 , of via e-mail: [email protected].

Indien je vragen hebt over het sluiten van een lokaal preventieakkoord dan kun je terecht bij VNG. VNG heeft ondersteuning georganiseerd waar jij als gemeente gebruik van kan maken. Meer informatie hierover vind je op hun website.