Sport- en inrichtingsmaterialen

Verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden

Het bedrijf:

W&H Sports gevestigd te Nieuw-Vennep, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Haarlem 34181096.

Artikel 1

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen door ons aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord en van aanneming van werk, door ons met derden aangegaan. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen, indien en voor zover door ons schriftelijk bevestigt.

Artikel 2

Aanbiedingen

Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de eventueel bij aanvrage of op het tijdstip van koop / afdracht verstrekte gegevens. De opgegeven prijzen gelden voor levering af kantoor, studio of magazijn en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballage. Gegevens zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij binden ons niet. Alle transacties worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, b.v. ten gevolge van verhogingen van rechten en /of accijnzen, fabrieksprijzen, valuta etc., dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.

Zijnerzijds zal de cliënt echter het recht hebben, mits aangetekend binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging dit ons wordt medegedeeld, om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresenteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.

Artikel 3

Overeenkomsten

Alle met ons gesloten overeenkomsten en hun aanvullingen worden eerst door onze schriftelijke bevestiging bindend. Overeenkomsten als boven bedoeld en aanvullingen daarop binden ons eerst nadat, en voor zover, en op de wijze waarop, zij door ons zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.Alleen de directie – en door ons schriftelijk gemachtigde personen – kan en mag namens ons overeenkomsten aangaan. Wij houden ons het recht voor om door eenvoudige schriftelijke opzegging de overeenkomst te ontbinden en teruggave te vorderen van eventueel geleverde goederen evenals volledige schadevergoeding te eisen van het volledige te betalen bedrag ineens, hetzij door het opeisen van de vergoeding van de werkelijke geleden schades in beide gevallen verhoogd met een boete – ten behoeve van ons – van 15% over bedoeld bedrag; welke schades door ons zullen worden vastgesteld; dit alles in geval de andere partij:

 • a. overlijdt of liquidatie van zijn zaken besluit;
 • b. indien hij onder curatele wordt gesteld;
 • c. indien diens faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd;
 • d. indien hij onherroepelijk tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld;
 • e. indien op bedoelde goederen beslag wordt gelegd;
 • f. indien een voor de uitoefening van zijn bedrijf of beroep noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken;
 • g. indien de goederen verloren gaan of waardeloos zijn geworden;
 • h. indien de door ons geleverde diensten geen waarde meer hebben;
 • i. indien de geleverde goederen of diensten uit de macht van hem zijn geraakt;
  (vervolg artikel 3, Overeenkomsten)
 • j. indien hij zonder nadere opgave een andere woon- of verblijfplaats kiest;
 • k. indien hij zijn woon- of verblijfplaats buiten Nederland kiest;
 • l. indien hij bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of enige aan hem bekende omstandigheden mocht hebben verzwegen, voor zover de onjuistheid, de onvolledigheid, of de verzwijging van dien aard is, dat wij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze gesloten zouden hebben, als wij de ware stand van zaken hadden gekend.

Artikel 4

Leveringen

Al onze leveringen geschieden onder rembours of na vooruitbetaling. Andere levering- en/of betalingscondities zijn alleen na overleg, gevolgd door schriftelijke bevestiging van onze zijde, mogelijk.

Artikel 5

Prijzen

Al onze prijzen zijn netto, exclusief BTW, tenzij in een schriftelijke aanbieding van ons anders is geoffreerd.

Artikel 6

Verpakking, Verzending

Al onze prijzen zijn exclusief verpakking- verzend- of transportkosten.

Artikel 7

Levertijd en plaats van levering

Levering geschiedt af magazijn vanuit Duitsland. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Wanneer door ons verkochte goederen of aangeboden diensten na aan de koper of opdrachtgever te zijn gebonden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken te zijner beschikking in magazijn onzer keuze. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na vernoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname verschuldigd zou zijn, van opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. Mocht de opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, de goederen op de afgesproken leverdatum niet in ontvangst kunnen nemen, dan zullen de goederen in overleg met de opdrachtgever opnieuw worden aangeboden. Hierdoor ontstane vrachtkosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 8

Transportrisico

Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper of opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper of opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering, tijdens het vervoer geleden). Bij aankomst der goederen dient de opdrachtgever of koper zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materialen is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen.

Artikel 9

Aansprakelijkheid

Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan geleverde producten of diensten. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, tijdens het door ons afleveren van goederen of diensten aan of in percelen, schepen, of voertuigen van kopers of opdrachtgevers of derden toegebracht, noch voor de schade tijdens die aflevering toegebracht aan andere goederen, welke zich ten tijde van de aflevering in de nabijheid van de plaats van aflevering bevonden. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten, en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten.

Artikel 10

Garantie

Voor de geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door ons geen garantie verstrekt, ook niet op geleverde diensten en andere – tenzij uitdrukkelijke schriftelijke garantieverlening. Omdat opvolging van onze gebruiksaanwijzingen en dergelijke voor ons niet controleerbaar zijn nemen wij ten aanzien van kwaliteit, levensduur en dergelijke van onze producten geen enkele verantwoording.

Artikel 11

Betalingsconditie

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van door ons toegezonden facturen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen welke niet uitdrukkelijk door ons zijn toegestaan. Wij zijn altijd gerechtigd, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren, naar ons oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van een koper te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de koper/huurder of opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving. Voorschriften, van welke autoriteit ook, die het gebruik van de te leveren of reeds geleverde producten verhinderen, brengen geen veranderingen in de geldelijke verplichtingen van de koper/huurder of opdrachtgever. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door de koper/huurder of opdrachtgever faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling wordt of is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt vastgelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of – voor zover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.

Artikel 12

Administratie- en/of behandelingskosten

Wij behouden ons het recht voor om bij leveringen van goederen met een factuurwaarde, lager dan 650 euro, boven en behalve de koopprijs een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen, groot 10 euro.

Artikel 13

Reclames

Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, verleende diensten als op factuurbedragen, dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de koper/huurder of opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Wanneer wij van oordeel zijn dat een klacht terecht is ingediend, hebben wij het recht hetzij in een onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan de koper/huurder of opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de koper ons alsdan het verkeerd of ondeugdelijk geleverde te retourneren. Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper op het ogenblik van indienen zijner reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussenhem en ons dan ook voortvloeiende, heeft voldaan. Dit alles behoudens het gestelde omtrent garantiebepalingen.

Artikel 14

Rechten op ontbinding

De koper/huurden of opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens artikel 1302 B.W. of andere wettelijke bepalingen.

Artikel 15

Vergoeding bij te late of niet-betaling

Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen veertien dagen na factuurdatum zijn wij gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan de koper/huurder of opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 1% per maand of een gedeelte daarvan over het totale bedrag der factuur zulks zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) zijn wij gerechtigd aan de koper/huurder of opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens alle buitengerechtelijke kosten door ons ter zake gemaakt, alsmede een boete – ten behoeve van ons – van 15% + 55,00 euro van het totale verschuldigde bedrag. Onverminderd het voorgaande zullen bovendien de geleverde goederen weer in ons eigendom terugvallen; terwijl de betalingen en opgelden aan ons verschuldigd blijven.

Artikel 16

Voorbehoud van eigendom

Zolang een koper of opdrachtgever aan ons geen volledige betaling van door ons aan hem verrichte leveringen van goederen of geleverde installaties, of verrichte werkzaamheden heeft gedaan, blijven de door ons aan hem geleverde goederen en installaties, voor rekening en risico van die koper, ons eigendom. Wanneer een koper/huurder of opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen, opgeleverde installaties of verrichte werkzaamheden niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen of installaties terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van ons tot het vorderen van vergoedingen van schaden, gederfde winst en interest.

Artikel 17

Inkoopvoorwaarden

Indien de koper/huurder of opdrachtgever inkoopvoorwaarden invoert, zijn deze voor ons niet bindend, voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden behoudens schriftelijke instemming onzerzijds met die inkoopvoorwaarden.

Artikel 18

Wijzigingen van voorwaarden

Éventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door ons te eniger tijd toegepast ten voordele van de koper geven laatstbedoelde nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van zulk een afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

Artikel 19

Geschillen

Alle geschillen zullen met uitzondering van elke andere rechterlijke instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement te Haarlem.